Download dokument i PDF-Format

§ 1.

Vejlaget, der er stiftet på Foranledning af Byggeforeningen »Vanløsehøj«, har til Formål at overtage Udførelsen af og Bekostningen ved alle sådanne Foranstaltninger, som er fælles for de under Vejlaget hørende Ejendomme, bebyggede eller ubebyggede, således navnlig Vedligeholdelse og Belysning af de for Ejendommene anlagte Veje og Stier, af Græsplæne og de 2 Hjørneanlæg, tillige Renholdelse af Kloaker samt endelig Beskæring og Vedligeholdelse af Beplantning på Anlægene.

§ 2.

Enhver Ejer af Parceller af Matr.-Nr. 949 af Vanløse for Tiden Matr.-Nr. 1264 til 1312, begge inclusive, og alle af Vanløse, og hvad enten Parcellen er bebygget eller ubebygget, er som saadan, hvad enten han har Skøde, Købekontrakt eller anden Adkomst paa Ejendommen, Medlem af Vejlaget og deltager lige i dettes samtlige Udgifter, fordelt efter Antallet af Parceller, ialt 49.

§ 3.

Medlemmerne er pligtige at betale det til enhver Tid paa Generalforsamlingen fastsatte Kontingent, der er tilstrækkelig til Dækning af Vejlagets Udgifter. Fremkommer der et Overskud, anvendes dette til Forbedringer af Vejene, saasom til Anvendelse af Fliser paa Fortovene eller henlægges til Afholdelse af senere større Hovedreparationer.

§ 4.

Kontingentet betales årligt og forfalder til betaling i kalenderårets 2. kvartal og indbetales til Vejlagets kasserer.

§ 5.

Medlemmerne er pligtig at renholde Fortov, Rendesten og Hegn for Ukrudt, Papir og lignende, samt Fortove og Gade for Sne. Der skal fejes mindst en Gang om Ugen. Undladelse heraf medfører, at Arbejdet udføres for paagældende Medlems Regning. Medlemmer er pligtig at erstatte den Skade, som maatte blive forvoldt paa Beplantningen i Anlægene som øvrige Ejendele, saavel af egne som Lejeres Husstande ligesom de har Ret til at paatale saadanne Beskadigelser, forøvet af andre.

§ 6.

Vejlagets interesser varetages af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer. De vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Formand og et bestyrelsesmedlem afgår det ene år, kasserer og de 2 andre bestyrelsesmedlemmer afgår det andet år. Der vælges 2 suppleanter, hvoraf en afgår hvert år. Formandens og kassererens løn fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 7.

Regnskabet aflægges en Gang aarligt paa den ordinære Generalforsamling, Regnskabet skal revideres af 2 valgte Revisorer, der vælges paa Generalforsamlingen. Der vælges ogsaa en Suppleant.

§ 8.

Vejlagets midler indsættes til forrentning i en solid sparekasse eller bank/netbank som administreres af Vejlagets kasserer.

§ 9.

Generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes Antal, er den højeste Myndighed i alle Vejlagets Anliggender og afgør Sagerne ved simpel Stemmeflerhed, herfra undtages dog Ændringer i Lovene hvortil der kræves 2/3 Majoritet af de paa Generalforsamlingen mødte. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt inden 1. oktober.

§ 10.

Vejlaget kan ikke ophæves forinden alle Vejene, der hører under Vejlaget, er overtaget af Københavns Kommune som offentlige Veje.

§ 11.

Denne Lov træder i Kraft straks, og en Deklaration indeholdende Forpligtelse for Ejerne til at være Medlem af Vejlaget, skal tinglyses som servitutstiftende for samtlige Parceller, ialt 49.

Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen den 24. August 1921, den 13. Marts 1940, den 11. Marts 1942 og den 16. Januar 1948.

Paa Generalforsamlingen den 7. Februar 1967 blev det vedtaget at ændre Tidspunktet for den ordinære Generalforsamling fra første halvdel af Januar til første halvdel af Februar.

På generalforsamlingen den 18. april 2007 blev ændringerne af §4, §8 og sidste linie i §9 vedtaget.

På generalforsamlingen den 26. april 2012 blev ændringen af §6 vedtaget.

FORSLAG MODTAGES GERNE

TRYK HER